Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Akılcı İlaç Ekibi

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi: Dr. Ersoy KUŞCU
Dahiliye Uzman Hekimi: Dr. Yahya Kemal ŞEKİ
Eczacı - Farmokovijilans Sorumlusu: Nurhan ÜNLÜ
Başhemşire – Hasta Bakım Hizmetleri Yöneticisi: Gülümser EYCE
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi – Kalite Yönetim Direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
Akılcı İlaç Kullanımı Sorumlu Ekibin Görev tanımı:
• Hastanemiz için akılcı ilaç kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek.
• Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane içindeki mevcut durumu değerlendirmek, çalışmalar planlamak ve uygulamak.
• Kurumda konu ile ilgili farkındalık oluşturmak ve konu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak
• Hekim ve personele bu konuda eğitim planlamak ve uygulamak.
• Ayaktan ve yatan hastalara konu ile ilgili eğitim verilmesini sağlamak.
• Düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmak. (Toplantılar en az 3 kişinin katılımı ile yapılmalı ve salt çoğunluk ile karar alınmalıdır.)
• Yürütülen faaliyetleri 6 ayda bir il sağlık müdürlüğüne rapor halinde sunmak.

Kurumumuz Akılcı İlaç Politikası
• Doğru tanıya dayanmak.
• Uygun ilacı seçmek; gereken dozunu, uygun yoldan ve tedavi sanatı ile sunmak ve yeterli süre kullanmak.
• Tedavi başarısını değerlendirmek; yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek.
• Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek.
• Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve mâliyetini dikkate almak.
• Tüm çalışanlarımızda ve hastalarımızda akılcı ilaç kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak
• Akılcı ilaç kullanım anlayışını başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza bilgilendirme araçları kullanarak farkındalık kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmaktır.

Advers Etki:
Hastanemiz farmakovijilans irtibat sorumlusu Eczacı Nurhan ÜNLÜ’ dür.
Tüm birim çalışanları da advers etki görülmesi durumunda bildirim formunu doldurarak irtibat sorumlusuna iletmekle yükümlüdür.

o Farmakovijilans: Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsar.
o Advers etki: Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya b,ir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkiyi tanımlar.
 Ciddi advers etki: Ölüme, hayati tehlikeye, hastanede yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzanmasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe, konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers etkiyi tanımlar.
 Beklenmeyen advers etki: Beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgileri ile niteliği, şiddeti veya sonlanımı açısından uyumlu olmayan etkiyi tanımlar.
 Beşeri tıbbi ürünün suistimali: Zararlı fiziksel veya psikolojik etkilerin eşlik ettiği sürekli veya aralıklı olarak kasıtlı, aşırı ürün kullanımını tanımlar.