Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)

• Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu komitedir. Komite;
• Yönetim Kurulu Üyesi (Tıbbi Hizmetler Yöneticisi): Dr. Ersoy KUŞÇU
 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı: Dr. Gülay YETKİN
 Cerrahi Branş Hekimi: Dr. Zekai ÖGETMAN
 Dahili Branş Hekimi: Dr. Yahya Kemal ŞEKİ
 Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi: Dr. Selen ASLAN
 Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hekimi: Dr. Harun AYDOĞDU
 Başhemşire: Gülümser EYCE
 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Feriha Sinem AKTÜRK
 Eczane Temsilcisi: Ecz. Nurhan ÜNLÜ

• EKK Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:
 Bilimsel esaslar çerçevesinde, kurumun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol ve önleme programı oluşturur, uygular, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunar,
 Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak kurumda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir, bunları gerektikçe günceller,
 Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler,
 Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirir ve çalışmalarının sürekliliğini sağlar,
 Hastane enfeksiyonu yönünden öncelik taşıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, diğer dönemler için hedefler koyar. Her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yılsonu EKK toplantısında bu değerlendirmelere yer verir,
 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzemelerin alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirir,
 Görev alanı ile ilgili hususlarda, kurumun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş bildirir,
 Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirler, izler ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar alır,
 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirler, uygulanmasını izler ve yönlendirir,
 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirler, standartlara uygun kullanımı denetler,
 Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu değerlendirir ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirir,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunar,
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar alır ve yönetime iletir,
 Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir. Hastanemizde “Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Komitesi”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Alt Komitesi” ve “Antibiyotik Kontrol Alt Komitesi” çalışma grupları bulunmaktadır.

• Antibiyotik Kontrol Alt Komitesinin Görevleri:
 Ulusal ve uluslararası kılavuzlar ışığında, lokal direnç verileri de göz önüne alınarak antibiyotik kullanım politikalarını belirler, ilgili prosedür ve rehberleri oluşturur ve günceller,
 Hastane eczanesinde bulundurulacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini eczane yönetimine bildirir,
 Yeni çıkan antimikrobiyallerin hastaneye temini konusunda eczane yönetimine görüş bildirir,
 Antibiyogram sonuçlarının “Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Antibiyotik Seçimi Ve Kısıtlı Antibiyotik Bildirimi Talimatı” ile bildiriminin isleyişini yazılı bir düzenleme ile tanımlar; hangi antimikrobik ilaçlara uygulanacağı, ilgili bilgilere kimlerin ulaşabileceği ve hangi koşullarda paylaşılabileceğini belirler,
 Hastanede kullanılan antibiyotiklerin altı aylık tüketimini izler, “antibiyotik tüketim oranı indikatörü” ile ilgili çalışmaları yürütür ve raporları hastane yönetimine ve yönetime sunar.
 Hastanede cerrahi profilakside kullanılan antibiyotiklerin üç aylık ve yıllık tüketimini izler, “Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranı indikatörü” ile ilgili çalışmaları yürütür ve raporları hastane yönetimine, yönetime ve ilgili kliniklere sunar.
 Antibiyotik tedavi ya da proflaksisine yönelik olarak gereğinde nokta prevelans çalışması planlar ve uygular.